ANÀLISI I MILLORA DE PROCESSOS

L’equip de consultors de Laketans estan especialitzats en l’anàlisi i diagnosi de la cadena de valor de les organitzacions i la posterior aplicació de les tècniques i palanques més adients en cada situació per tal minimitzar les conseqüències dels problemes detectats.

Amb les millores proposades sempre es busca un augment de productivitat i d’eficiència que permeti millorar la competitivitat de les organitzacions amb les es col·labora.

Laketans aporta solucions integrals que van des de l’anàlisi de l’estratègia industrial a l’automatització de la gestió dels recursos, passant per l’estudi de coherència dels processos implantats amb la visió i missió de la organització o l’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de les inversions de millora.

CADENA DE SUBMINISTRAMENT

Conscients de la transcendència de la bona gestió de la cadena de subministrament, col·laborem en la millora de les previsions per a que permeten elaborar programes de compres i subcontractacions en les condicions més avantatjoses i gestionar els recursos humans i materials de les organitzacions de la forma més eficient i productiva. També resulta bàsic proporcionar un bon sistema de seguiment de les desviacions entre la realitat  i la previsió per a poder actuar en conseqüència.

SISTEMA PRODUCTIU

Un segon puntal de la millora de la productivitat i l’eficiència recau en l’estat de salut del sistema productiu. Definir i equilibrar la capacitat productiva a la demanda real de forma dinàmica és un dels objectius bàsics de qualssevol organització actual, i per tal d’aconseguir-ho utilitzem totes les tècniques i palanques productives al nostre abast (Kaizen, Lean, 5S, 6σ, JIT, TPM, SMED, Gestió visual, automatització, resolució de colls d’ampolla, producció anivellada, etc…)

EMMAGATZEMATGE I EXPEDICIONS

Tampoc oblidem que un cop acabat, el producte s’ha d’emmagatzemar o d’entregar el més aviat possible per tal de reduir el cicle de caixa. Si no es té molt present aquest últim concepte es pot arribar a patir seriosos problemes de tresoreria tot i tenir grans índex de ventes.

ANÀLISI DE COSTOS OPERATIUS

Per acabar d’arrodonir la col·laboració, un cop definits els punts anteriors també som capaços d’implantar un sistema de control dels costos que s’ajusti a la estructura de cada empresa, per tal de que sigui tant àgil i acurat com sigui possible amb els recursos de que es disposa. Aquest punt facilita informació molt valuosa a l’hora de definir els preus mínims de venta.

Totes aquestes actuacions s’encaminen a conèixer i reduir al màxim el cost operatiu de les empreses per tal d’alliberar tants recursos com sigui possible perquè es pugin reorientar cap a l’assoliment dels objectius estratègics de la companyia.

Des de Laketans tenim molt clar que el un dels fins comuns a totes les empreses és obtenir beneficis, i per tant l’objectiu de tot canvi també ha d’estar encaminat a aconseguir aquest objectiu. El risc assumit pels accionistes ha de ser correspost amb un benefici que estigui a l’alçada.

Laketans consultors industrials col·labora en la interpretació de l’impacte de les operacions sobre els balanços de la empresa per ajudar als nostres clients a ser més competitius.

Millora Processos / Mejora de procesos